Η ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ Α.Ε. από το ξεκίνημά της το 1970 δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στον τομέα της ποιότητας των προϊόντων που εμπορεύεται.

Είμαστε η πρώτη εταιρεία του κλάδου μας στο Νομό που λειτούργησε εσωτερικό εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου της παραγωγής και των πρώτων υλών ο εξοπλισμός του οποίου συνεχώς αυξάνεται, αναβαθμίζεται και διακριβώνεται από διαπιστευμένους συνεργάτες.

Οι εργαστηριακοί έλεγχοι μπορούν να χωριστούν, ανάλογα με την παραγωγή, σε τρείς τομείς:

Οι εργαστηριακοί έλεγχοι των αδρανών που παράγονται από το λατομείο μας είναι ανάλογοι του σκοπού που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή και πάντα σύμφωνοι με το αντίστοιχο ευρωπαϊκό πρότυπο. Πιο συγκεκριμένα τα ευρωπαϊκά πρότυπα τα οποία εφαρμόζονται στο εργαστήριο μας για την πραγματοποίηση των ελέγχων, είναι:

 1. Μέθοδος μείωσης εργαστηριακού δείγματος (ΕΝ 933.2)
 2. Προσδιορισμός διαγράμματος κοκκομετρίας – Μέθοδος με κόσκινα (ΕΝ 933.1)
 3. Προσδιορισμός μορφής κόκκων με τον δείκτη πλακοειδούς (ΕΝ 933.3)
 4. Αξιολόγηση λεπτόκοκκου κλάσματος με την δοκιμή του Ισοδυνάμου Άμμου (ΕΝ 933.8)
 5. Ποιοτική αξιολόγηση κλάσματος με την δοκιμή του Μπλε του Μεθυλενίου (ΕΝ 933.9)

Οι υπόλοιπες δοκιμές που απαιτούνται από τα ευρωπαϊκά πρότυπα εκτελούνται σε εξωτερικά εργαστήρια που είναι διαπιστευμένα από τον Ε.ΣΥ.Δ

Η σταθερότητα στην ποιότητα του παραγόμενου σκυροδέματος είναι ένα από τα στοιχεία που έφεραν την ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ Α.Ε. πρώτη στην προτίμηση των κατασκευαστών. Το εργαστήριό μας κάνει καθημερινές δειγματοληψίες και ελέγχους τόσο στις πρώτες ύλες όσο και στο τελικό προϊόν, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Οι έλεγχοι οι οποίοι γίνονται για την παραγωγή σκυροδέματος, είναι οι εξής:

 1. Δειγματοληψία νωπού σκυροδέματος (Μέθοδος ελέγχου ΣΚ-350)
 2. Παρασκευή και συντήρηση δοκιμίων σκυροδέματος (Μέθοδος ελέγχου ΣΚ-303)
 3. Δοκιμή κάθισης ΣΚ-309
 4. Προσδιορισμός αντοχής σε θλίψη δοκιμίων σκυροδέματος ΣΚ-304

Ο χημικός έλεγχος του νερού που χρησιμοποιείται για την παραγωγή και συντήρηση του σκυροδέματος γίνεται σε εξωτερικό εργαστήριο (σύμφωνα με το ΕΛΟΤ 345), ενώ η συντήρηση των δοκιμίων γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο της εταιρείας στον οποίο υπάρχει συνεχής έλεγχος της θερμοκρασίας και της υγρασίας.

Οι εργαστηριακοί έλεγχοι που γίνονται για την παραγωγή ασφαλτοσκυροδέματος, είναι οι εξής:

 1. Δοκιμή εκχύλισης κατά ΕΝ 12697-1
 2. Δοκιμή κοκκομετρίας μετά την εκχύλιση κατά ΕΝ 12697-2
 3. Έλεγχος θερμοκρασίας ασφάλτου και ασφαλτομίγματος