Στα πλαίσια της νομιμότητας και της διατήρησης της ποιότητας, η εταιρεία έχει πιστοποιήσει τα λατομικά και ασφαλτικά προϊόντα της, τα οποία φέρουν τη σήμανση CE. Εφαρμόζει πλήρως όλες τις Νομοθετικές διατάξεις και τα διεθνή πρότυπα όπως ο Κανονισμός Δομικών Προϊόντων και διατηρεί Πιστοποιητικά συμμόρφωσης του ελέγχου της παραγωγής στο Λατομείο και στη μονάδα παραγωγής ασφαλτομιγμάτων.

Επίσης, από το 2002 εφαρμόζει το Σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2000 και από το 2010 σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2008 και για τις τρεις δραστηριότητές της (Σκυρόδεμα – Αδρανή Υλικά- Ασφαλτομίγματα). Ακολούθως το 2017 επικαιροποιεί το Σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το ισχύον Πρότυπο EN ISO 9001:2015.

Φορέας πιστοποίησης και εκδότης των πιστοποιητικών είναι ο κοινοποιημένος οργανισμός TUV Ελλάς Α.Ε